VOP

Obchodné podmienky evaTRAVEL s.r.o.

I.Úvod.

Cestová agentúra evaTRAVEL s.r.o. ( ďalej len CA ), IČO: 46 609 580, sídlom: Neded 56, 925 85 prevádzka a korešpondenčná adresa: P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 92701, Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 29152/T vykonáva autorizovaný predaj zájazdov prípadne iných služieb renomovaných cestovných kancelárií ( ďalej len CK ), s ktorými má zmluvný vzsťah. Predaj zájazdov sa uskutoční prostredníctvom internetu. Celý systém pracuje ako rezervačný. CA v momente objednávania zájazdu nevie,či je daný zájazd voľný alebo obsadený.

II. Objednávka.

Proces dojednávania Zmluvy o obstaraní zájazdu je realizovaný prostrednícvom Portálu www.evaTRAVEL.sk. Klient na základe určených kritérií vykoná výber služieb, ktorých poskytnutie požaduje. Na základe určených kritérií /napr. krajina, lokalita, hotel, termíny, cena a iné/ vykoná výber konkrétnej požiadavky a realizuje objednávku určeným spôsobom, ktorá je v tomto štádiu nezáväzná. CA si vyhradzuje právo po odoslaní objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdu do databázy. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo. Na základe objednávky je klientovi automaticky v krátkej časovej lehote oznámená dostupnosť alebo nedostupnosť realizovanej voľby.

III.Rezervácia.

CA aj bez overenia klienta pokiaľ má objednávka všetky náležitosti vykoná rezerváciu objednaného zájazdu. V prípade, že je rezervácia neúspešná, CA klientovi potvrdzuje neúspešnú rezerváciu elektronickou cestou (email, SMS). V prípade, že je rezervácia úspešná, je klient informovaný spravidla telefonicky na uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky (email, SMS), ak ho nie je možné na telefónnom čísle zastihnúť. V prípade, že CA nebude ani pri opakovanej snahe úspešná o kontakt s klientom, bude považovať objednávku za vybavenú.

IV.Zmluva o obstaraní zájazdu.

Zmluva o obstaraní zájazdu – zmluva uzatvorená medzi objednávateľom a CK obsahuje práva a povinností zmluvných strán pri čerpaní a poskytovaní dohodnutých služieb. Zmluva o obstaraní zájazdu CA vyplňuje a zasiela po potvrdení rezervácie zákazníkovi. Zmluva o obstaraní zájazdu je zasielaná poštou alebo e-mailom podľa možností zákazníka, prípadne časového priestoru pre realizáciu zmluvy. So zmluvou CA zasiela pokyny pre vyplnenie Zmluva o obstaraní zájazdu a pokyny k zaplateniu zálohy a doplatku alebo len doplatku. Zákazník zmluvu obratom zašle s podpisom CA uvedenou formou. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže prísť ku stornu rezervácie alebo zájazdu). 
 Okamihom uzavretia Zmluvy o obstaraní zájazdu sa klient stáva Objednávateľom a vzniká zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a CK, ktorý sa v plnom rozsahu /vrátane napr. odstúpenia od zmluvy, storno podmienok a stornopoplatkov, reklamačného konania, potrebných dokladov a ich platnosti a iných/ riadi uzavretou Zmluvou o obstaraní zájazdu, vrátane všetkých jej súčastí, najmä Zmluvných podmienok CK a inými. Za poskytnutie zájazdu v zmysle Zmluvy o obstaraní zájazdu zodpovedá výlučne CK.

V. Platba.

Zakúpenie zájazdu, okrem zájazdu na Last Moment a menej ako 1 mesiac pred nástupom prebieha spravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a 1 mesiac pred odjazdom zaplatí doplatok do plnej ceny. V prípade zájazdu Last Moment a menej ako 1 mesiac pred nástupom zákazník platí vždy celú cenu zájazdu. Platenie zálohy i doplatku prebieha vždy na účet CA buď prevodom z účtu zákazníka, alebo vložením na účet CA v pobočke príslušnej banky alebo poštovou poukážkou. CA nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Zákazník si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou alebo poštou. V prípade, kedy môže hroziť oneskorenie s platbou, je CA oprávnená požiadať zákazníka, aby platbu vykonal priamo na účet príslušnej CK.

VI. Doklady k vycestovaniu

Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. dostane zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termínu a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Pokyny na cestu CK zasielajú spravidla týždeň pred odjazdom a letenky sú zákazníkovi spravidla dodané až pred odletom na letisku.

VII. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najprv u tamojšieho partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

VIII. Storno podmienky

Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. CA si sama žiadne storno poplatky neúčtuje.

IX.Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany berú na vedomie, že niektoré údaje poskytnuté v rámci rezervačného procesu, sú údajmi osobnej povahy v zmysle zák. č. 428/2002 o ochrane osobných údajov a Objednávateľ realizáciou rezervačného procesu ako aj uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu udeľuje súhlas CA, ako aj ňou určeným osobám, so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodných služieb a plnenia zákonných povinností, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom, CA a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným parnerom CA, ako aj CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa uzavretej Zmluvy o obstaraní zájazdu za účelom zabezpečenia jej naplnenia. Súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov je daný aj pre potreby marketingových aktivít CA a CK po dobu realizácie týchto aktivít.

Tento súhlas je udelený aj v mene všetkých účastníkov zájazdu a to na základe zákona alebo ich písomného súhlasu.

Odvolanie daného súhlasu je možné po predchádzajúcej vzájomnej dohode alebo na základe písomnej žiadosti Objednávateľa.

Súčasťou služieb CA je i nepravidelné zasielanie ponúk pre zákazníkov elektronickou poštou v podobe správ všetkým klientom. Klient má možnosť odhlásiť sa z prijímania správ kedykoľvek prostredníctvom kliknutia na odhlasovací link v prijatej správe alebo zaslaním žiadosti o odhlásenie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu podľa pokynov CA.

 Zmluvné strany berú na vedomie, že CA nezodpovedá za výsledok rezervačného procesu, ktorý môže byť okrem iného ovplyvnený poskytovateľom internetového pripojenia alebo jeho kvalitou, najmä nezodpovedá za to, či medzi klientom a CK dôjde k uzavretiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, a klient vstupuje na Portál www.evaTRAVEL.sk dobrovoľne pri poznaní jeho povahy a spôsobu fungovania.

X. Ochrana osobných údajov

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z.
a zákona č. 90 /2005 Z. z.
OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
§ 20
Práva dotknutej osoby
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
(2) Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať
a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby, ktorá je obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.
(5) Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím prevádzkovateľa podľa § 23 ods. 5 a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a).
(6) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie úradu.
(7) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,8) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.9)
(8) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.10)
§ 21
Poskytovanie informácií dotknutej osobe
(1)Požiadavky dotknutej osoby podľa § 20 ods.1 písm. a),d) až f) splní prevádzkovateľ bezplatne. (2)Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.26)
(3) Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa § 20 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
§ 22
Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
-----------------------------------------------------------
8) § 8 Občianskeho zákonníka.
9) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.
10) § 116 Občianskeho zákonníka
26) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov

júl 2013